Buzz Cut

Short buzz cut for women

search terms:women with a buzzEd pixie haircut,hair cut for women